LAFARGE CEM II/B-V 32,5R vlc

LAFARGE CEM II/B-V 32,5R vlc

 Podrtlandský popílkový cement 

Vyrábí se semletím portlandského slínku (65-79%), 
křemíkového popílku ( 21-35%) s doplňujícími složkami a přísadami (0-5%)
 

Vlastnosti:
- stabilní kvalitativní parametry
- dobrá zpracovatelnost malty a betonové směsi
- vyšší hydratační teplo
- rychlejší nábeh tuhnutí i při nižších teplotách
- dobrá objemová stálost
- tmavá barva

 
Použití:
- výroba prostého betonu a železobetonu pevnostních tříd C8/10 - C35/45
- výroba betonových základů a základových desek
- cementové a vápenocementové malty a omítky
- malorozměrové a velkorozměrové prefabrikáty
- pórobetony, transportbeton
- betonové podlahy
- stabilizace podloží pro výstavbu silnic

 
Způsob dodávky:
- volně ložený, dodávky v autocisternách - loženo cca 27 – 29t

 
Skladovatelnost: 
- použití směsného portlandského cementu je minimálně 120 dnů ode dne dodání
- při skladování musí být cement chráněn před vlhkem a skladován odděleně dle
 druhu a pevnostních tříd
 
Ke stažení