ODRA CEM III/A 32,5N VLC

ODRA CEM III/A 32,5N VLC

 

Pro vysokopecní cement CEM III/A 32,5 N je charakteristický nízký vývin hydratačního tepla (LH), 
vysoká odolnost vůči síranům (HSR), a také nízký obsah alkálií (NA). 
Vysokopecní cement je vyráběn mletím portlandského slínku, vysokopecní strusky a sádrovce 
jako regulátoru času vázání.

Vlastnosti:
- optimální cement na léto, nejdelší čas vázání,
- pomalé narůstání počáteční pevnosti
- velmi dobrá dynamika narůstání pevnosti v dlouhých obdobích tuhnutí (>28 dní)
- velmi nízký vývin hydratačního tepla
- vyšší odolnost proti chemické korozi: kyseliny, chlor-magnesium, sírany
- vysoká odolnost proti alkalické korozi
- snížené smršťování betonu a omezený vznik trhlin
- světlá barva usnadňující tónování
- zvýšená odolnost proti účinkům vysokých teplot (<800°C)
- dlouhá expirační doba
- určený pro aplikaci při teplotách >12°C

Použití:
- třídy běžných betonů B7,5 - B30
- masivní betony, vyztužené i prosté: přehrady, bariéry, propustě, nábřeží, tunely, jímky
- betony vystavené agresivnímu prostředí: jímky čističek odpadních vod, skladiště odpadů
- tělesa a konstrukce v dopravním a mostním stavitelství
- betonové prefabrikáty, výroba dlažby pochůzné i s pojezdem
- betonové prefabrikáty do ekologických i průmyslových konstrukcí
- pórobeton, zdící i omítkové směsi
- betonáž velkých ploch a základních desek
- betonáž monolitických konstrukcí
- stabilizace podlaží

Způsob dodávky:
- volně ložený v cisternách množství 27-29t

Skladovatelnost: 
- použití vysokopecního cementu je do 60 dnů ode dne výroby uvedeném na obalu.
- při skladování musí být cement chráněn před vlhkem a musí být skladován odděleně dle druhů a pevnostních tříd

Ke stažení