LAFARGE CEM II/B-V 42,5 N vlc

LAFARGE CEM II/B-V 42,5 N vlc

 Portlandský popílkový cement - vyrábí se semletím portlandského slínku (65-79%), 

křemíkového popílku ( 21-35%) s doplňujícími složkami a přísadami (0-5%)

Vlastnosti:
- stabilní kvalitativní parametry
- dobrá zpracovatelnost malty a betonové směsi
- malé množství tepla vyzařovaného v průběhu vázání
- pomalejší náběh tvrdutí, menší riziko vzniku trhlin
- dobrá objemová stálost
- tmavá barva

Použití:
- výroba prostého betonu a železobetonu pevnostních tříd C8/10 - C40/45
- výroba betonových základů a základových desek
- konstruční prvky, masivní betony, most,y sloupy, pilíře aj.
- betonové podlahy
- cementové a vápenocementové malty a omítky
- malorozměrové a velkorozměrové prefabrikáty
 
Způsob dodávky:
- volně ložený, dodávky v autocisternách - loženo cca 27 – 29t
 
Skladovatelnost: 
- použití směsného portlandského cementu je do 90 dnů ode dne dodání
- při skladování musí být cement chráněn před vlhkem a skladován odděleně dle
 druhu a pevnostních tříd
 
Ke stažení